Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad (MR)
is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad zijn zowel de ouders als het personeel vertegenwoordigd. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden. Deze zijn bij de wet geregeld en staan beschreven in het (G)MR-reglement van het SKOD.

De MR zorgt er onder andere voor dat iedereen in de school in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe kan lichten en desnoods kan verdedigen. Het is de taak van de raad een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden.

De MR oordeelt via de GMR over de (beleids)voorstellen van het schoolbestuur, over de lijnen die door het bestuur worden uitgezet en over de wijze waarop de lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen. Zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn het onderwijskundig beleid, de financiën, het personeelsbeleid, de arbeidsomstandigheden, et cetera.

Wie zitten er in de MR?
Op ‘de lage weide’ bestaat de MR uit 10 personen: 5 ouders en 5 personeelsleden. De ouders worden via verkiezingen aan het begin van het schooljaar gekozen door hun achterban. De zittingstijd is 3 jaar.

Namens het personeel zijn de volgende teamleden in de MR afgevaardigd:

  • Juffrouw Saskia van den Heijkant
  • Juffrouw Jolanda Meeus
  • Juffrouw Mylon Vonk
  • Juffrouw Bo Verschuuren
  • Juffrouw Sera Hartmann

Namens de ouders zijn de volgende vertegenwoordigers gekozen:

  • Emiel Broeken
  • Mariëlle Segers
  • Karin van de Water
  • Emese Albert
  • Pieter Dudok

Vertegenwoordigers GMR:
Namens de ouders: Monique Eland
Namens het team: Jolanda Meeus

Vergaderdata, notulen en prioritering

De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data:

Dinsdag 22 september 2020
Maandag 7 december 2020
Woensdag 10 februari 2021
Donderdag 8 april 2021

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Elke vergadering start om 19.30 uur. Hierbij is directeur, Suzanne de Bar, ook aanwezig. De notulen van de vergaderingen kunt u hier vinden.

Voor het schooljaar 2020-2021 worden een aantal prioriteiten gesteld. Deze gaat de MR in haar nieuwe activiteitenplan opnemen.

Het activiteitenplan van de MR 2020-2021 vindt u hier.

Het jaarverslag van 2019-2020 vindt u hier.

Heeft u vragen?
Als u vragen, opmerkingen, informatie, praktische tips of problemen heeft waarbij de MR een rol kan spelen, neem dan contact met hen op. Dit kan via het postvak van de MR dat u in de school bij de postvakjes van de leerkrachten kunt vinden. Ook kunt u de MR-leden persoonlijk benaderen of via hun e-mailadres: mr.lageweide@skod.org