Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad (MR)
is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad zijn zowel de ouders als het personeel vertegenwoordigd. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden. Deze zijn bij de wet geregeld en staan beschreven in het (G)MR-reglement van het SKOD.

De MR zorgt er onder andere voor dat iedereen in de school in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe kan lichten en desnoods kan verdedigen. Het is de taak van de raad een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden.

De MR oordeelt via de GMR over de (beleids)voorstellen van het schoolbestuur, over de lijnen die door het bestuur worden uitgezet en over de wijze waarop de lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen. Zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn het onderwijskundig beleid, de financiën, het personeelsbeleid, de arbeidsomstandigheden, et cetera.

Wie zitten er in de MR?
Op ‘de lage weide’ bestaat de MR uit 10 personen: 5 ouders en 5 personeelsleden. De ouders worden via verkiezingen aan het begin van het schooljaar gekozen door hun achterban. De zittingstijd is 3 jaar.

Namens het personeel zijn de volgende teamleden in de MR afgevaardigd:

 • Juffrouw Saskia van den Heijkant
 • Juffrouw Jolanda Meeus
 • Juffrouw Lian Staal
 • Juffrouw Carine Ligthart
 • Juffrouw Sera Hartmann.

Namens de ouders zijn de volgende vertegenwoordigers gekozen:

 • Sandra Heil
 • Monique Eland
 • Karin van de Water
 • Emese Albert
 • Pieter Dudok.

Vertegenwoordigers GMR:
Namens de ouders: Monique Eland
Namens het team: Jolanda Meeus

Vergaderdata, notulen en prioritering
De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data:
Maandag 3 september 2018
Woensdag 31 oktober 2018
Donderdag 17 januari 2019
Dinsdag 19 maart 2019
Dinsdag 28 mei 2019
Donderdag 20 juni 2019

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Elke vergadering start om 19.30 uur. Hierbij is directeur, mevrouw Maaike van Twist, ook aanwezig. De notulen van de vergaderingen kunt u hier vinden.

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn een aantal prioriteiten gesteld. De volgende onderwerpen heeft de MR in haar activiteitenplan opgenomen:

 • huisvesting
 • scholing MR-leden
 • klimaatbeheersing
 • nieuwe privacywetgeving IBP (o.a. aanmeldformulier)
 • ICT korte termijn (netwerk) en meerjarenplan
 • TSO
 • werving en verkiezingen nieuwe MR-leden
 • website
 • andere schooltijden
De notulen van de vergaderingen vindt u hier.
Het activiteitenplan van de MR vindt u hier.

Heeft u vragen?
Als u vragen, opmerkingen, informatie, praktische tips of problemen heeft waarbij de MR een rol kan spelen, neem dan contact met hen op. Dit kan via het postvak van de MR dat u in de school bij de postvakjes van de leerkrachten kunt vinden. Ook kunt u de MR-leden persoonlijk benaderen of via hun e-mailadres: mr.lageweide@skod.org