Medezeggenschapsraad2018-07-03T14:54:49+00:00

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad zijn zowel de ouders als het personeel vertegenwoordigd.

De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden. Deze zijn bij de wet geregeld en staan beschreven in het (G)MR-reglement van het SKOD.

Het is de taak van de MR er voor te zorgen, dat in de school eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. Het is de taak van de raad een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden.

De MR oordeelt via de GMR over de (beleids)voorstellen van het schoolbestuur, over de lijnen die door het bestuur worden uitgezet en over de wijze waarop de lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen.

Zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn het onderwijskundig beleid, de financiën, het personeelsbeleid, de arbeidsomstandigheden, etc.

Op ‘de lage weide’ bestaat de MR uit 10 personen. 5 ouders en 5 personeelsleden.

Deze ouders worden gekozen door hun achterban via verkiezingen aan het begin van het schooljaar. De zittingstijd is 3 jaar.

Namens het personeel zijn de volgende teamleden in de MR afgevaardigd:

 • Juffrouw Ellen Koenraad
 • Juffrouw Coleta Pheninckx
 • Juffrouw Lian Staal
 • Juffrouw Carine Ligthart
 • Juffrouw Will Beekers.

Namens de ouders zijn de volgende vertegenwoordigers gekozen:

 • Cees van den Biggelaar
 • Monique Eland
 • Sandra Heil
 • Boudewijn van de Pas
 • Angela Maas.

Vertegenwoordigers GMR:

Namens de ouders:

 • Boudewijn van de Pas

Namens het team:

 • Walthera van Gils

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de vergaderdata kunt u vinden op de kalender van Mijnschoolinfo.

Als u vragen, opmerkingen, informatie, praktische tips of problemen heeft en u denkt dat de MR u kan helpen, neem dan contact met hen op. Dit kan via het postvak van de MR, dat u in de school bij de postvakjes van de leerkrachten kunt vinden. Ook kunt u de MR-leden persoonlijk benaderen of via ons e-mailadres: mr.lageweide@skod.org

In schooljaar 2015-2016 heeft de MR als een van de speerpunten het omgaan met social media onder de aandacht gebracht. Er is een bijeenkomst georganiseerd over dit thema, waarbij diverse zaken aan de orde zijn geweest. Hieronder kunt u verschillende artikelen terugvinden die betrekking hebben op dit thema:

(alle puntjes moeten gelinkt worden aan de bestanden)