Basisschool ”de lage weide”

Op “de lage weide” gaat er heel veel goed en van dat goede kunnen we heel veel toeschrijven aan onszelf. Wat nog niet zo goed gaat vraagt om verbetering en ook die kunnen we voor een deel toeschrijven aan onszelf.

Hoe zou je “de lage weide” kunnen omschrijven?

Centraal staan onze kernwaarden BETROKKENHEID, GROEI, VERANTWOORDELIJKHEID en KWALITEIT.

Daarnaast wensen we een veilig pedagogisch klimaat.  Een klimaat waarin leerkrachten en leerlingen weten wat van ze verwacht wordt en waar vooral op gelet wordt op wat al goed gaat. We stellen regels op die voortkomen uit onze kernwaarden. Zo leren de leerlingen ook waarom bepaald gedrag van ze verwacht wordt.

De leerlingen krijgen de regels binnen de hele school aangeleerd. Bij ongewenst gedrag doorlopen de leerkrachten een vast stappenplan waarbij de verantwoordelijkheid voor het getoonde gedrag en de daarbij horende consequentie expliciet bij de leerling gelegd worden.

‘Goed gedrag’ bestaat uit:

  • gedragsregels;
  • lessen ‘Goed gedrag’ volgens ons sociaal-emotioneel leren methode KWINK;
  • een stappenplan bij ongewenst gedrag;
  • consequenties bij probleemgedrag.

Hierbij staan drie waarden centraal: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Duidelijke afspraken dragen  bij aan een positieve schoolcultuur. “Goed gedrag’ gaat uit van een gezamenlijke gedragsaanpak in de hele school. De basis is dat de gedachte dat het van belang is duidelijk te zijn over welk gedrag je van leerlingen verwacht. Dit gewenste gedrag wordt op een positieve manier aangeleerd, waarbij de nadruk ligt op het complimenteren van gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag.

“Goed gedrag’ in combinatie met de SEO methode KWINK zorgen voor een sociaal veilige school en een optimaal leer- en leefklimaat. Via KWINK volgen wij ook ‘de week van de mediawijsheid’ , ‘De week van de lentekriebels’, ‘De week tegen pesten’ en ‘De Gouden weken’.