SKOD

‘de lage weide’ valt onder het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD). SKOD heeft zes scholen, ieder met zijn eigen directeur. Bij onze stichting werken ongeveer 140 medewerkers. De zes aangesloten scholen worden bezocht door ongeveer 1600 leerlingen.

SKOD kunt u vinden op het volgende adres:

Postadres: Postbus 23 , 4920 AA Made.
Bezoekadres: Romboutsstraat 72, 4921 EJ Made
E info@skod.org
W www.skod.org
T 0162 – 68 49 90

Als u het bestuur wilt aanspreken, kunt u contact zoeken met:

  • Dhr. Reint Bos (directeur-bestuurder)
  • De raad van toezicht van de stichting bestaat uit:
  • Dhr. Paul van Schijndel (voorzitter)
  • Dhr. Henri Peters
  • Mevr. Yvonne Dijkman
  • Mevr. Sylvana Coumans
  • Dhr. Ko Beulens

Identiteit

De scholen van SKOD geven op eigentijdse wijze invulling aan modern onderwijs vanuit de christelijke identiteit van de stichting. Allereerst door een verbindende factor te zijn met de directe omgeving (de wijk of de kern), maar ook door kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Respect voor culturele diversiteit en voor de individuele kwaliteiten van ieder kind, vormen hierbij de uitgangspunten.

Missie & Visie

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen stelt zich ten doel inhoudelijk en kwalitatief goed primair onderwijs op de scholen onder haar bestuur te waarborgen. De stichting ziet het tot haar specifieke taak om in de verschillende kernen van de gemeente Drimmelen het katholieke primaire onderwijs in stand te houden en te bevorderen. Dit alles op een bestuurlijk open en financieel gezonde manier.

Kernwaarden

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen zet in op een viertal kernwaarden:

Verbindend
De stichting hecht veel waarde aan de school als verbindende factor met de omgeving. Ouders worden daarnaast actief betrokken bij de groei en de ontwikkeling die hun kinderen op onze scholen doormaken.

Verantwoordelijk Vakmanschap
De stichting onderscheidt zich door een hoge mate van deskundigheid en warme onderlinge arbeidsrelaties. De samenwerking binnen de stichting wordt gekenmerkt door een structurele, gelijkwaardige, eerlijke en open communicatie.

Lerend Ondernemen
SKOD probeert organisatiebreed antwoorden te vinden op maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Leren gebeurt voorts binnen alle aspecten van het menselijk bestaan.

Vertrouwen
De directeuren van de verschillende scholen hebben veel beleidsruimte, evenals de directeur/ bestuurder. Vertrouwen speelt hierin een sleutelrol; vertrouwen in de ontwikkeling en de mogelijkheden van kinderen, vertrouwen in de professionaliteit van leerkrachten.

Het onderwijs

Het onderwijs op de onder ons bestuur staande scholen voldoet qua inhoud aan hetgeen de wet primair onderwijs daarin voorschrijft. De school heeft een grote eigen verantwoordelijkheid en autonomie om eigen inhoudelijke onderwijskundige keuzes te maken.

De kwaliteit van het primair proces bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het onderwijs op de school. De inspanning van alle medewerkers van het bestuur zal zich vooral moeten richten op dat proces aan de basis, in de groep. Drie elementen zijn daarbij van groot belang.

  1. De wijze waarop de leerkracht invulling geeft aan zijn instructie;
  2. De manier waarop de leerkracht zijn klas organiseert;
  3. De wijze waarop hij de interactie naar leerlingen, ouders en collegae gestalte geeft.

Het welbevinden van kinderen, ouders en medewerkers staat hoog in het vaandel. De school dient zelf zijn kwaliteit aan te geven, te bewaken en zo nodig te verbeteren. Het bestuur toetst op basis van legitimiteit en behaalde resultaten. Het bestuur gaat er van uit dat al haar onderwijskundige medewerkers bovenstaande uitgangspunten onderschrijven.

Inspectie van het onderwijs.
Onze school valt onder de inspectie van het onderwijs in Breda. Vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u stellen via het loket postbus 51 tel:0800-8051 (gratis), de website van de inspectie kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl, mailadres info@owinsp.nl.