SKOD

SKOD is de Stichting voor Katholiek Onderwijs in gemeente Drimmelen. We zijn een compacte en dynamische stichting van 6 basisscholen. Dagelijks wordt er op onze scholen les gegeven aan ruim 1500 leerlingen. In totaal zijn ongeveer 170 mensen werkzaam binnen onze organisatie.

Op al onze scholen werken we samen met KIBEO. Kibeo organiseert alle vormen van opvang op- of in de directe omgeving van onze scholen.

SKOD kunt u vinden op het volgende adres:

Postadres: Postbus 23 , 4920 AA Made.
Bezoekadres: Romboutsstraat 72, 4921 EJ Made
E info@skod.org
W www.skod.org
T 0162 – 68 49 90

Als u het bestuur wilt aanspreken, kunt u contact zoeken met:

Bestuur SKOD
Dhr. Olivier Vermeulen (Voorzitter College van Bestuur)

De raad van toezicht SKOD
Dhr. Ino Cornel (voorzitter)
Dhr. Arthur van Baalen
Mevr. Lisette v.d. Weyer
Dhr. Bas van Gils
Mevr. Luluk v.d. Water

Missie & Visie

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen stelt zich ten doel inhoudelijk en kwalitatief goed primair onderwijs op de scholen onder haar bestuur te waarborgen. De stichting ziet het tot haar specifieke taak om in de verschillende kernen van de gemeente Drimmelen het katholieke primaire onderwijs in stand te houden en te bevorderen. Dit alles op een bestuurlijk open en financieel gezonde manier.

Iedere school binnen SKOD heeft een grote eigen verantwoordelijkheid en een hoge mate van autonomie. Elke directeur geniet de vrijheid om zelf inhoudelijke en onderwijskundige keuzes te maken. Kenmerkend is dat iedere school inzet op het creëren van een prettige sfeer. Dit leidt tot een goed leerklimaat waarbij elke leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, initiatiefrijke en verantwoordelijke wereldburger.

SKOD besteedt daarnaast ook veel aandacht aan de kwaliteit en het welzijn van haar personeel. Medewerkers voelen zich vanuit hun persoonlijke identiteit en levensvisie verbonden met de doelstellingen en de kernwaarden van de stichting.

Kernwaarden

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen zet in op een viertal kernwaarden:

Verbindend
De stichting hecht veel waarde aan de school als verbindende factor met de omgeving. Ouders worden daarnaast actief betrokken bij de groei en de ontwikkeling die hun kinderen op onze scholen doormaken.

Verantwoordelijk Vakmanschap
De stichting onderscheidt zich door een hoge mate van deskundigheid en warme onderlinge arbeidsrelaties. De samenwerking binnen de stichting wordt gekenmerkt door een structurele, gelijkwaardige, eerlijke en open communicatie.

Lerend Ondernemen
SKOD probeert organisatiebreed antwoorden te vinden op maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Leren gebeurt voorts binnen alle aspecten van het menselijk bestaan.

Vertrouwen
De directeuren van de verschillende scholen hebben veel beleidsruimte, evenals de directeur/ bestuurder. Vertrouwen speelt hierin een sleutelrol; vertrouwen in de ontwikkeling en de mogelijkheden van kinderen, vertrouwen in de professionaliteit van leerkrachten.