Missie/visie

De Lage Weide… Waar uw kind met veel plezier naar school gaat.

Visie

We zijn een adaptieve school en gaan uit van de behoeften van de leerling, zodat iedereen tot zijn recht komt en zich thuis voelt.

Hoe willen we dit bereiken?
Met een goed pedagogisch klimaat:

  • uitdaging om op verkenning te gaan, dingen uit te zoeken en te ontdekken
  • ondersteuning bij dat wat leerlingen nog niet zonder hulp en op eigen kracht kunnen
  • vertrouwen op succes in het leerproces, zowel bij de leerkracht als bij de leerling.

Op ‘de lage weide’ vertrouwen we op de innerlijke drang en het vermogen van jonge mensen om te leren, in het besef dat de manier van leren niet voor elk kind hetzelfde is.

Met een goed didactisch klimaat:
De leerkracht is degene die het onderwijs aan groepen en individuele leerlingen aanstuurt en richting geeft. Hiertoe heeft zij/hij drie belangrijke middelen in handen:

  • Instructie: de manier waarop de leerkracht lesgeeft. Wij werken volgens het directe instructiemodel (IGDI), waarbij effectieve instructie, gericht op 3 niveaus binnen de groep (aanpak 1-2-3) uitgangspunt zijn. De variatie en differentiatie de leerkracht daarin aanbrengt(rekening houdend met de beginselen van Meervoudige Intelligentie) zorgen voor een extra effectieve impuls. Zo ook de manier waarop de lesmethoden worden gebruikt, de doelen die worden nagestreefd. Bij de overdracht van kennis en vaardigheden kinderen uitdagen door de juiste leervormen te gebruiken en probleemoplossend werken erin te activeren. Tevens hanteren we een cyclisch model: signaleren, observeren, diagnosticeren, remediëren, evalueren en feedback geven.
  • Interactie: Een adequate omgang, positief stimulerend door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Het kind als persoon accepteren we en nemen we als uitgangspunt voor het handelen. De leerkracht is nieuwsgierig naar de leerling, toont interesse en schenkt aandacht aan datgene waar de leerling behoefte aan heeft. De leerkracht is sensitief. Gedragingen van kinderen herkennen we als signaal en we kunnen inschatten wat de emotionele betekenis van dat signaal is. De leerkracht is responsief. Zij/hij reageert voldoende vaak en direct wanneer een leerling daaraan behoefte heeft. De leerkracht laat haar/zijn reactie aansluiten op de eigen initiatieven van de leerling.
  •  Klassenmanagement: de wijze waarop we de lessen organiseren en de leeromgeving inrichten. Een goede klassenorganisatie, waarbij we materiaal en inrichting afstemmen op de initiatieven van de leerlingen. Zelfstandig werken met gedifferentieerde doelen. Coöperatief werken, samenwerkend leren. Kortom: op adaptieve werk- en verwerkingsvormen. Zie ook bij instructie (aanpak 1-2-3)

Met een goed sociaal klimaat: Bij het bovenstaande vinden wij belangrijk dat er op onze school een goed, veilig sociaal klimaat heerst. We besteden daarom aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen met hulp van een methode, maar tevens met hulp van trajecten met hele groepen of groepsdoorbrekende, kleine groepen. Ook andere groepsdoorbrekende activiteiten en tutorlezen zien we als mogelijkheden om het sociale klimaat te verbeteren.

Missie

De stichting stelt zich ten doel organisatorisch en inhoudelijk, kwalitatief goed en financieel gezond, katholiek primair onderwijs te waarborgen op de scholen die onder haar bestuur vallen. Zij rekent het tot haar specifieke taak om in elke kern katholiek primair onderwijs in stand te houden en te bevorderen.

De school heeft niet meer het monopoly op leren. Het “leren” is plaats en tijd onafhankelijk geworden. Het kind anno 2005 staat op een eigenwijze in de wereld. Het “nieuwe leren” zal zich steeds verder ontwikkelen van programmatisch aanbod naar vraag gestuurd. SKOD probeert organisatie breed antwoorden te vinden op maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Deze samenhangende aanpak vraagt een heldere kijk op onderwijs, leren en ondernemerschap. Daarbij leiden kennis, kunde en zelfkennis tot opbrengsten en inzicht daarin.

Bij dat goed onderwijs staat in onze visie “leren van mensen” in de meest brede zin centraal. Dat “leren van mensen” heeft in onze visie een organisatie breed karakter. Dat wil zeggen dat leren een organisatie brede en vooral ook plezierige activiteit is. Zowel leren van en tussen kinderen, medewerkers op alle niveaus en het bestuur. Dat leren gebeurt voorts op alle sectoren van het menselijk bestaan. Cognitief, fysiek motorisch, metafysiek, sociaal emotioneel, muzisch cultureel en intra persoonlijk.