Gesprekkencyclus 2018-2019

Vanuit de ingezette ontwikkelingen rondom ouderbetrokkenheid 3.0 is de gesprekkencyclus van het schooljaar 2018/2019 vernieuwd.

In het onderstaande schema de planning voor het schooljaar 2018-2019

Gesprekkencyclus 2018-2019

Vanuit de ingezette ontwikkelingen rondom ouderbetrokkenheid 3.0 is de gesprekkencyclus van het schooljaar 2018/2019 vernieuwd.

In het onderstaande schema de planning voor het schooljaar 2018-2019

Groep 1-2

moment groep gesprek deelnemers doel duur
Voor de start van het kind op school. Groep ‘0’ Warme overdracht VVE leerlingen en/of leerlingen met speciale behoeften.
 • ouders
 • leerkracht
 • IB
 • leidster KDV en peuterspeelzaal
 • kennismaken;
 • verwachtingen afstemmen;
 • informeren
20 min
Toelichting Kennismakingsgesprek:

Ouders worden voordat hun kind start op de basisschool middels een brief uitgenodigd voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal het ‘Dit ben ik formulier’ besproken worden.

Afhankelijk geboortedag kind

z.s.m. na start van de leerling in groep 1.

Groep ‘0/1 Kennismakingsgesprek aan de hand van het: ‘dit ben ik formulier’
 • ouders
 • leerkracht
 • kennismaken;
 • verwachtingen afstemmen
15 min
Na 6 tot 8 weken na start in groep 1. Groep ‘0/1 Voortgangsgesprek

 • Bespreken van het 01 formulier
 • ouders
 • leerkracht
 • welbevinden
 • ontwikkeling volgen
15

min

Oktober november Groep 1-2

Ouderavond voor alle kleuters

 • Bespreken KIJK observatie
 • CITO indien afgenomen
 • ouders
 • leerkracht
 • welbevinden
 • ontwikkeling volgen
15

min

April Mei Groep 1-2

Ouderavond voor alle kleuters

 • Bespreken KIJK observatie
 • CITO indien afgenomen
 • ouders
 • leerkracht
 • welbevinden.
 • ontwikkeling volgen
15

min

Toelichting ouderavond:

De KIJK wordt twee keer per jaar ingevuld. De KIJK wordt besproken met de ouders op de ouderavonden van oktober/november en van april/mei. Let op: de KIJK kan eerder zijn ingevuld!

 CITO:

Groep 2: Toetsen geletterdheid (fonologisch bewustzijn en receptieve letterkennis) november en april.

 

Groep 3-8

moment groep gesprek deelnemers doel duur
In week 2 aan het begin van het nieuwe schooljaar; 3 t/m 6 Kennismakingsgesprek alle ouders
 • ouders
 • leerkracht
 • wederzijdse  verwachtingen afstemmen; Aan de hand van het kennismakingsformulier
10 min
In week 2 aan het begin van het nieuwe schooljaar; 7 Kennismakingsgesprek

alle ouders

 • ouders
 • leerkracht
 • facultatief met leerling
 • wederzijdse verwachtingen afstemmen
 • niveaurichting bespreken en instroom VO
10 min
In week 2 aan het begin van het nieuwe schooljaar; 8 Kennismakingsgesprek

alle ouders

 • ouders
 • leerkracht
 • facultatief met leerling
 • wederzijdse verwachtingen afstemmen
 • niveaurichting bespreken en instroom VO
10 min
In week 4-5 aan het begin van het nieuwe schooljaar; 3 Informatie avond
alle ouders
 • ouders
 • leerkracht
 • informatie leerjaar 3.
 • kennismaken ouders.
45-60 min
In week 3 aan het begin van het nieuwe schooljaar; 8 Informatie avond
alle ouders
 • ouders
 • leerkracht
 • procedure uitleg VO
45-60 min
November/december 3 t/m 7 Voortgangsgesprek

(alle ouders krijgen de gelegenheid zich hiervoor in te tekenen afhankelijk van behoefte).

Ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden door de school/leerkracht uitgenodigd voor een gesprek.

 • ouders
 • leerkrach
 • gr 7. facultatief met leerling
 • welbevinden
 • resultaten 1e rapport
 • ontwikkelingen
10 min
November/december 8 Voortgangs-afstemmingsgesprek

alle ouders.

 • ouders
 • leerkracht
 • facultatief met leerling
 • drempelonderzoek.
 • welbevinden-werkhouding
 • resultaten 1e rapport
 • eventuele actiepunten
 • niveaurichting bespreken en instroom VO
10

min

Februari 8 Adviesgesprek

alle ouders.

 • ouders
 • leerkracht
 • facultatief met leerling
 •  Cito M8 bespreken
 • niveau advies en plaatsingsadvies;
 • bespreken Onderwijskundig Rapport
 • aanmelding
15-min.
Februari/maart 3 t/m 7 Voortgangsgesprek

(alle ouders krijgen de gelegenheid zich hiervoor in te tekenen afhankelijk van behoefte).

Ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden door de school/leerkracht uitgenodigd voor een gesprek.

 • ouders
 • leerkracht
 • groep 7: facultatief met leerling
 • welbevinden
 • resultaten 2e rapport
 • incl. Midden-cito
10 min
April/mei 8 Overdracht gesprekken VO
 • leerkracht
 • Mentoren brugklas
 • leerling wordt besproken.
5

min

Per lln.

Mei/juni 8 Eventueel heroverweging plaatsingsadvies op verzoek van ouders
 • leerkracht
 • ouders
 • IB
 • afstemming
15 min
Juni/juli 2 t/m 7 Voortgangsgesprek

Overdrachts-gesprek alleen voor ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften i.o. met IB.

 • Leerkracht
 • ouders
 • opvolgende leerkracht
 • IB
 • welbevinden en ontwikkeling leerling
 • resultaten 3e rapport
 • afspraken ouders-school.
10-15 min

Er is tussentijds altijd ruimte om een afspraak te maken voor een gesprek. De begeleiding van de kinderen zien we als een verantwoordelijkheid van ouders en school samen.

Op drie momenten verdeeld over het schooljaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een schriftelijk rapport: in november/december, februari/maart en juni/juli. Alle ouders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in de tweede week van het schooljaar. Daarnaast krijgen alle ouders de gelegenheid zich in te tekenen voor een toelichtend gesprek n.a.v. het eerste en tweede rapport. Deze oudercontactmomenten staan op de kalender ingepland. Ouders melden zichzelf hiervoor aan via ‘Mijnschoolinfo’.

Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen facultatief deelnemen aan oudercontactmomenten met de leerkracht. Dit is afhankelijk van de wens van ouders en kind. Ouders geven vooraf aan of hun kind wel/of niet mee komt naar het gesprek.

De ouders van groep 1-2 krijgen na de oudergesprekken over de KIJK, de rapportage in een rapportmap mee naar huis. Deze map blijft eigendom van de school. Na 8 jaar basisonderwijs op ‘de lage weide’, krijgt de leerling de map mee en heeft het een uniek document om te bewaren.

De kinderen vanaf groep 3 krijgen in november/ december een 1e rapport mee naar huis. Dit rapport geeft aan hoe de start van de kinderen is geweest in de nieuwe groep. Het rapport zal niet noodzakelijk voor alle kinderen toegelicht hoeven worden in een 1 op 1 gesprek met de ouders.

Ouders wordt de gelegenheid geboden zich in te tekenen voor een toelichtend gesprek.

Ongeveer een week voorafgaande aan de ouderavond van februari krijgen de leerlingen hun 2e rapport en een uitdraai van de cito resultaten vanuit het leerlingvolgsysteem van Esis in de rapportmap mee naar huis.
Ouders wordt de gelegenheid geboden zich in te tekenen voor een toelichtend gesprek.

Groep 8: In november wordt door de leerkracht de behaalde resultaten tot nu toe en de prognose met de ouders en/of leerling in een 1 op 1 gesprek besproken.

Daarnaast krijgen de kinderen van groep 8 in februari hun 2e rapport in de rapportmap mee naar huis en een uitdraai van de cito resultaten M8. Door de leerkracht zal de inhoud van het rapport en een niveau- en plaatsingsadvies voor het vervolgonderwijs in een gesprek worden toegelicht (facultatief worden de kinderen hierbij betrokken).

Informatie avonden (in week 3-4-5-6 van het nieuwe schooljaar):

 1. Groep 1-2, 3 en 8 behouden een eigen versie van de informatie avonden.
 2. Groep 4-5-6-7: Inloop-informatie moment op donderdag 6 september van 18.00u tot 19.00u of de informatie wordt op papier gedeeld bij het kennismakingsgesprek.