Missie/visie

De Lage Weide… Waar uw kind met veel plezier naar school gaat.

Visie

Het levensbeschouwelijke aspect.

“de lage weide” heeft zijn eigen gezicht. Wij zullen proberen om vanuit ons dagelijks omgaan met de kinderen dat gezicht wat nader te profileren. Onze levensbeschouwelijke identiteit staat niet los van de brede identiteit van de school. Sterker nog de levensbeschouwelijke identiteit van de school kleurt het totale bezig zijn van de school in.

De mens en levensvisie die aan ons onderwijs ten grondslag ligt is gebaseerd op evangelie en katholieke traditie.

Wij willen daarom onze onderwijstaak vervullen vanuit het perspectief en geïnspireerd door de waarden die vanuit het hierboven genoemde worden aangereikt. Daardoor doet onze school geen andere dingen dan een niet-katholieke school, want het gaat meestal om algemeen menselijke waarden zoals waarheid, goedheid, rechtvaardigheid, vrede, vrijheid, solidariteit e.d. Deze waarden krijgen echter in christelijk perspectief een extra dimensie.

Opvattingen over de mens:

Een kind is op de eerste plaats individu, uniek en enig, en de moeite waard om er te zijn. In dat uniek en enig ligt ook besloten de principiële ongelijkheid van mensen. Dit zou je kunnen zien in:

  • fysieke bouw en mogelijkheden
  • intelligente aanleg
  • belangstelling
  • ontwikkelingstempo
  • vaardigheden

Een kind/mens is ook noodzakelijk een medemens, een sociaal wezen.

Een mens kan zich alleen maar realiseren, ontwikkelen en vinden in een sociale omgeving in relatie tot de ander. Die ander stimuleert of blokkeert zijn/haar ontwikkeling. Het verschil in milieu, het taalgebruik, de sociaal economische status, de stimulerend rijke omgeving of de armelijke omgeving zorgen voor grote verschillen tussen kinderen en mogelijkheden van kinderen. Voorts participeert elk mens in de maatschappij en zal over voldoende vaardigheden moeten beschikken om daarin autonoom te kunnen functioneren, zodanig dat er een vruchtbare wisselwerking tussen beide kan ontstaan.

Nog steeds kunnen we niet alles verklaren. Daarom ontlenen we – ieder op onze eigen wijze – kracht aan ons geloof. Zo vinden we het belangrijk dat onze wereld voor iedereen de moeite waard is om in te leven. Zo vinden we het belangrijk dat je het vertrouwen kunt en mag hebben om geborgen te zijn bij elkaar. Hierin ligt voor ons de kern van gelijkwaardigheid van iedere mens. Die bijdrage van ieder individu aan de totstandkoming van de ideale wereld – ook wel te beschouwen als het Rijk Gods – is volgens onze opvatting niet aan hier en nu gebonden, maar is oneindig.

Missie

De stichting stelt zich ten doel organisatorisch en inhoudelijk, kwalitatief goed en financieel gezond, katholiek primair onderwijs te waarborgen op de scholen die onder haar bestuur vallen. Zij rekent het tot haar specifieke taak om in elke kern katholiek primair onderwijs in stand te houden en te bevorderen.

De school heeft niet meer het monopoly op leren. Het “leren” is plaats en tijd onafhankelijk geworden. Het kind anno 2005 staat op een eigenwijze in de wereld. Het “nieuwe leren” zal zich steeds verder ontwikkelen van programmatisch aanbod naar vraag gestuurd. SKOD probeert organisatie breed antwoorden te vinden op maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Deze samenhangende aanpak vraagt een heldere kijk op onderwijs, leren en ondernemerschap. Daarbij leiden kennis, kunde en zelfkennis tot opbrengsten en inzicht daarin.

Bij dat goed onderwijs staat in onze visie “leren van mensen” in de meest brede zin centraal. Dat “leren van mensen” heeft in onze visie een organisatie breed karakter. Dat wil zeggen dat leren een organisatie brede en vooral ook plezierige activiteit is. Zowel leren van en tussen kinderen, medewerkers op alle niveaus en het bestuur. Dat leren gebeurt voorts op alle sectoren van het menselijk bestaan. Cognitief, fysiek motorisch, metafysiek, sociaal emotioneel, muzisch cultureel en intra persoonlijk.