Criteria aanvraag bijzonder verlof

Formulier: vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie)

Formulier: verzoek vakantie buiten de schoolvakanties

Bijzonder verlof

Alle kinderen in Nederland krijgen de kans onderwijs te volgen. Onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige plaats in de maatschappij. Onderwijs in Nederland is een recht, maar ook een plicht. Daarom is er de Leerplichtwet. Deze wet gaat er vanuit dat ouder(s) er voor zorgen dat het kind de school bezoekt. Wanneer een kind vier jaar wordt kan een kind naar de basisschool. Het is dan nog niet leerplichtig, maar dient zich wel te houden aan de schoolregels. Een kind is vanaf zijn vijfde jaar leerplichtig.

Verlof buiten de schoolvakanties

Leerplichtige leerlingen moeten volgens de leerplichtwet naar school volgens het school-rooster. De wet is duidelijk over verlof en extra vakanties, dit is in principe niet mogelijk. Niet voor een korte vakantie tussendoor, niet voor een eerder vertrek en/of later terugkeren  om (verkeers)drukte te ontwijken en niet voor een bezoek aan het land van herkomst.

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit verlof kan slechts éénmaal, voor ten hoogste van 10 schooldagen, per schooljaar worden verleend door de directeur en mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.  Het moet de enige gezinsvakantie in dat schooljaar zijn. Vakantieverlof moet minstens 8 weken vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Hierbij dient u een werkgeversverklaring te overleggen, waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Naast extra vakantieverlof kan er ook verlof gevraagd worden wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor de leerling extra verlof nodig heeft.

Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

  • Verhuizing
  • Huwelijk, overlijden of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad
  • Een 12 ½ -, 25-, 40-,50- of 60-jarige ambts – of huwelijksjubileum van een bloed- of aanverwant(e) tot en met de vierde graad
  • Calamiteiten, zoals brand.

Per situatie zal door de directeur (tot 10 dagen verlof) of door de leerplichtambtenaar (wanneer het meer dan 10 verlofdagen betreft) bekeken worden of het verlof wordt toegewezen.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Voor verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging kan vrij worden gevraagd bij de directeur. Als richtlijn geldt dat er één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Dit dient minimaal twee dagen vooraf kenbaar te worden gemaakt bij de directeur.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Verlof, buiten de schoolvakanties, dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar kan besluiten om een proces verbaal op te maken.

Meer informatie over leerplicht

Mocht u vragen hebben over leerplicht kunt u terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar.