Oudervereniging

De ouders/verzorgers van de kinderen die op onze school zitten kunnen lid worden van de oudervereniging. Hiervoor wordt een bedrag als contributie gevraagd van de ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en wordt geïnd en beheerd door de oudervereniging. Bijna alle ouders van de kinderen die op onze school zitten zijn lid van deze vereniging.

De Ouderraad brengt ook een nieuwsbrief uit die wordt verspreid onder de ouders via MijnSchoolinfo.

Van deze ouderbijdrage worden veel activiteiten gefinancierd zoals:

 

Ouderbijdrage
De oudervereniging doet zijn uiterste best om met de middelen die hen ten dienste staan het programma voor de kinderen te bekostigen. Meestal lukt dat ook omdat nagenoeg alle ouders lid worden en hun bijdrage betalen. U kunt er op rekenen dat de oudervereniging de deelname aan de verschillende festiviteiten voor alle kinderen mogelijk willen houden. Alleen voor de verjaardagen van de leerkracht van groepen 3 t/m 7 en voor het schoolkamp van groep 8 wordt lopende het jaar een bijdrage gevraagd. Het bestuur van de oudervereniging probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat u tijdens het schooljaar nog op kosten wordt gejaagd. In uitzonderlijke gevallen kan dat echter mogelijk zijn. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een acceptgirokaart om uw ouderbijdrage te voldoen.

Bestuur
De oudervereniging heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal 9 en maximaal 15 leden. Nieuwe bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen. De ouderraad brengt in het begin van het nieuwe schooljaar,op de algemene ledenvergadering, haar jaarverslag uit. Ze legt dan verantwoording af over het tijdens het voorgaande schooljaar gevoerde beleid. aan het begin van het schooljaar wordt ook de begroting voor het dan lopende schooljaar vastgesteld en worden zonodig verkiezingen van de nieuwe bestuursleden van de oudervereniging gehouden.

Functie oudervereniging
De functie van de oudervereniging is o.a.:

 • het helpen organiseren van de verschillende activiteiten in en rondom de school.
 • het adviseren van het oudergedeelte van de medezeggenschapsraad.
 • het doorgeven van "schoolse" problemen aan het team en eventueel helpen zoeken naar oplossingen.
 • het meedenken en praten over missie en visie van onze school.

De oudervereniging vergadert ongeveer 9 keer per schooljaar. Deze bijeenkomsten zijn altijd openbaar. De data vindt u op de activiteitenkalender.

U kunt de leden van de oudervereniging ook via de mail bereiken: hun mailadres is orlageweide@gmail.com

Ouderparticipatie

Ook onze school kan niet zonder de medewerking van de ouders. Uit voorgaande jaren is gebleken dat we veel activiteiten kunnen uitvoeren enkel en alleen als er ondersteuning van de ouders is. Deze ouderhulp omvat verschillende activiteiten nl.

 • Sportdag, kersttoernooi: Dit houdt in het begeleiden van de groepen, 1 dag.
 • Repareren en schoonmaken materialen: Incidenteel en einde schooljaar, 1 a 2 avonden.
 • Excursies en schoolfeestdag: Dit houdt in het begeleiden van de groepen, 1 dag.
 • Ondersteuning en assistentie bij speciale vieringen: Zoals carnaval, Sint Nicolaas, Kerst enz. Dit houdt in: versieringen aanbrengen, iets bakken, broodjes smeren, limonade schenken enz., 1 ochtend of 1 middag.

Vele ouders bieden hun hulp joviaal aan. De ouderraad spant zich in om deze activiteiten gestalte te geven en gerealiseerd te krijgen. Verder zijn er nog activiteiten die plaatsvinden in de diverse groepen zoals:

 • Assisteren bij de timmerbankjes groepen 1 en 2.
 • Groepjes kleuters helpen bij het werken met hout.
 • Assisteren bij handvaardigheidlessen en gezelschapsspelletje groepen 1 en 2.
 • Assisteren bij de creatieve ochtenden.
 • Begeleiden van een groepje tijdens verkeerslessen groepen 1 t/m 7.   vijfmaal per schooljaar

De leerkrachten van de diverse groepen zullen U benaderen voor hulp.