Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad zijn zowel de ouders als het personeel vertegenwoordigd.

Openheid, openbaarheid en onderling overleg
Het is de taak van de MR er voor te zorgen, dat in de school eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. Het is de taak van de raad een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden.

De MR oordeelt via de GMR over de (beleids)voorstellen van het schoolbestuur, over de lijnen die door het bestuur worden uitgezet en over de wijze waarop de lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen.

De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden. Deze zijn bij de wet geregeld en staan beschreven in het (G)MR-reglement van het SKOD.

Zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn o.a. het onderwijskundig beleid, de financiën, het personeelsbeleid en de arbeidsomstandigheden.

Samensteling Medezeggenschapsraad
Op de lage weide bestaat de MR uit 10 personen. 5 ouders en 5 personeelsleden. Deze ouders worden gekozen door hun achterban via verkiezingen aan het begin van het schooljaar. De zittingstijd is 3 jaar.

Alle scholen van het SKOD hebben een gezamenlijke GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Hierin wordt elke school vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid uit de eigen MR. Hier worden vooral zaken besproken die van belang zijn voor alle scholen van het SKOD. De bovenschools manager is hierbij aanwezig als vertegenwoordiger van het schoolbestuur. De taakverdeling tussen MR en GMR is geregeld in het (G)MR-reglement.

In de MR worden vooral zaken besproken die de eigen school aangaan, en natuurlijk is de MR overlegpartner en achterban voor de GMR-vertegenwoordigers.


Boven v.l.n.r. : Cees vd Biggelaar, meneer Erik, Veronique Baeten, juf Chantal, John van Gurp, Sandra Heil
Beneden v.l.n.r. juf Carla, juf Walthera, Helga Walters, juf Ellen, Addy Haanskorf,

De MR-leden:
namens ouders:

Cees van den Biggelaar 
Sandra Heil
John van Gurp
Helga Walters
Addy Haanskorf

Namens schoolteam:

Juf Chantal Korse
Juf Ellen Koenraad
Juf Walthera van Gils
Juf Carla Hessels
Meneer Eric Evers

Notulist: Veronique Baeten

Vragen aan MR? Als u vragen, opmerkingen, informatie, praktische tips of problemen heeft en u denkt dat de MR u kan helpen, neem dan contact met ons op. Dit kan via het postvak van de MR, dat u bij de postvakjes van de leerkrachten kunt vinden. Ook kunt u één van de MR-leden persoonlijk benaderen of via ons e-mailadres MR@delageweide.nl.