klachtencommissie

Vanaf 1994 zijn scholen verplicht maatregelen te treffen ter bescherming van personeel en leerlingen tegen elke vorm van seksuele intimidatie, agressie en geweld. Sinds 1998 moet een schoolbestuur over een klachtenregeling beschikken en de behandeling van een klacht bij een klachtencommissie mogelijk maken.

De klachtenregeling van SKOD is bedoeld voor klachten van en over alle personen die bij de school betrokken zijn en uiteraard in samenhang met de schoolsituatie. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Als dit vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.
Schoolcontactpersonen
Iedere school heeft contactpersonen bij wie u in eerste instantie terecht kunt met een klacht of vermoeden van machtsmisbruik, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld. Zij zorgen voor de eerste opvang en verwijzen u door naar de vertrouwenspersoon van het bestuur. Voor alle overige klachten is een lid van de directie de contactpersoon. Verdere informatie: zie onder schoolcontactpersoon.
Het bestuur van SKOD
Het bestuur van SKOD kan na overleg met de klager de klacht zelf afhandelen of zij kan de indiener van de klacht verwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. Het secretariaatsadres is: Postbus 23, 4920 AA Made, tel.: 0162 – 68 49 90.
De externe vertrouwenspersonen
De onafhankelijke vertrouwenspersoon is de adviseur van de schoolcontactpersonen. Hij/zij onderzoekt de klacht en bekijkt of er door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden. Indien nodig of gewenst verwijst de vertrouwenspersoon u door naar de klachtencommissie en naar hulpverlenende instanties. De vertrouwenspersoon zorgt desgewenst ook voor de begeleiding bij de verdere procedure.
De klachtencommissie
SKOD is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. Het secretariaatsadres is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; tel. 070 – 392 55 08.