Personeel

Personeel

De meeste leerkrachten op onze school zijn voor een belangrijk deel van hun taak werkzaam als groepsleerkracht. Naast deze functie van groepsleerkracht hebben leerkrachten nog allerlei andere taken op schoolniveau. Zo kennen wij op onze school voor de belangrijkste vakgebieden coördinatoren. Zij monitoren het betreffende vakgebied, bespreken voorkomende zaken met het managementteam en stellen ontwikkelingen in de teamvergadering aan de orde. Het managementteam bestaat uit twee bouwcoördinatoren (één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw) en de directeur. Ook zijn er voor het coördineren en begeleiden van de ondersteuningsbehoefte op school twee intern begeleiders. Zij houden oog voor de extra ondersteuningsvragen voor alle leerlingen, samen met de groepsleerkrachten en het managementteam. 

Leerkrachten hebben zitting in allerlei werkgroepen die activiteiten organiseren. Denk daarbij aan de creatieve middagen, schoolkrant, schoolfeest, vieringen e.d. Voorts hebben leerkrachten een inspanningsverplichting t.a.v. hun professionalisering. Voor de groepsleerkracht ligt de belangrijkste taak bij de interactie naar zijn/haar leerlingen en de contacten die daar uit voortvloeien naar ouders.

In het onderwijs van vandaag werken veel leerkrachten niet meer fulltime. Vaak staan er twee leerkrachten voor de klas. Ook hebben leerkrachten recht op compensatieverlof en/of seniorenverlof. Gedurende die tijd komt er een andere leerkracht voor de groep. Het streven is om de verantwoordelijkheid over een groep bij niet meer dan twee leerkrachten in handen te geven.

Naast groepsleerkrachten is op onze school ook een onderwijsassistent werkzaam. Zij verleent ondersteuning aan de groepsleerkrachten zowel in als buiten het lokaal. Haar hoofdtaak is hulp bieden bij het begeleiden van leerlingen met een arrangement.

Vervanging
In geval van ziekte, scholing o.i.d. wordt – indien mogelijk - voor vervanging gezorgd. We proberen deze vervangingen via een vervangingsbureau met bevoegde vervangers op te vangen of door tijdelijke uitbreiding van eigen personeel. Is dat niet mogelijk dan wordt een beroep gedaan op eigen personeel om andere taken te laten rusten. Ondanks de hulp van het bureau is het vinden van een vervanger een steeds groter probleem. Met name vervangingen die langer duren dan 1 dag worden noodgedwongen regelmatig door meerdere personen ingevuld. We doen daarom het volgende beroep op u : kent u in uw kennissenkring personen met een onderwijsbevoegdheid en willen deze personen in aanmerking komen voor vervanging geef dit dan a.u.b. door aan de directie. Wij kunnen er voor zorgen dat Leswerk contact met hen opneemt.

Intern Begeleider
Zij zijn speciaal belast met de leerlingen die het moeilijk hebben in hun leerproces. Zij coördineren de behandeling van deze leerlingen, doen onderzoek, observeren, adviseren en coachen de leerkrachten t.a.v de behandeling van kinderen m.b.t. hun leer- of gedragsprobleem. Zij coördineren de periodieke toetsing en houden zicht op de vorderingen van de leerlingen.

Remedial teacher
De remedial teacher behandelt kinderen met een specifiek probleem. Veel remediërend werk wordt in de groep door de leerkracht zelf, in bepaalde gevallen door de ondersteunings-leerkracht of met behulp van medeleerlingen gedaan. Soms is dat niet voldoende en moet een leerling alleen of met een klein groepje extra begeleid worden. Dat is dan de taak voor de remedial teacher.

Conciërge
Ook kan uw kind te maken krijgen met de conciërge. Deze regelt zaken als stencilwerk, onderhoud van machines en apparaten en vele huishoudelijke zaken zowel binnen als buiten. 

Adminstratief medewerkster
Op onze school is alle ochtenden op werkdagen een administratief medewerkster werkzaam. Zij onderhoudt het leerlingen- en leerkrachten administratiesysteem. Zij voert de gegevens in m.b.t de periodieke toetsingen en doet voorkomende administratieve werkzaamheden. Zij heeft haar werkplek in de directiekamer. Daar kunt u ook lezen op welke ochtenden zij aanwezig is.

Stagiaires
Tot slot zijn er elk jaar op onze school stagiaires van de opleiding die stage lopen. Deze stages kunnen zeer uiteenlopend zijn. Natuurlijk kennen we de stages van de pabo (opleiding voor leraar basisonderwijs), stages van de opleiding tot leraar bewegingsonderwijs en de middelbare beroepsopleiding (klassenassistenten) maar ook maatschappelijke stages en snuffelstages van het middelbaar onderwijs komen voor.