Algemeen

Onze basisschool telt aan het begin van het schooljaar ongeveer 515 leerlingen die verdeeld zijn over 21 groepen. De leerlingen werken in min of meer homogene leeftijdsgroepen bij en met elkaar. De groepsgrootte varieert tussen de 20 en 30 kinderen per groep. Met de onderbouw bedoelen we de kinderen van de groepen 1 t/m 4. De bovenbouw is groep 5 t/m 8. Op onze school zijn medewerkers in verschillende onderwijsgevende en onderwijsondersteunende functies werkzaam. De ouders participeren zeer actief mee op verschillende gebieden van het onderwijs op onze school. Er is een actieve ouderraad die de ouderhulp organiseert. Een eveneens actieve medezeggenschapsraad ondersteunt de school op het gebied van beleidsmatige zaken, met als doel samen met ouders en leerkrachten de doelstellingen en idealen van de school te realiseren.