Identiteit

Onze scholen trachten op een eigentijdse wijze gestalte te geven aan hun christelijke identiteit binnen het vormings- en opvoedingsproces. Wij willen kinderen begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden in respect voor verscheidenheid en ieders begaafdheid. Individueel en als groep laten wij ons aanspreken door bijbelse waarden. Onze christelijke levensopvatting kleurt de manier waarop wij onze medemens, de werkelijkheid rond ons, andere culturen benaderen en levenswaarden als liefde, vrijheid, gerechtigheid en solidariteit ter sprake brengen. Om al deze doelstellingen te bereiken staan ons de lessen maar ook andere opvoedings- en vormingselementen ter beschikking. Daarom plannen wij ook activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op sociaal en christelijk engagement.

In onze scholen vormen alle leerlingen, ouders, leerkrachten en het ondersteunend personeel één grote gemeenschap. Met z’n allen dragen we de verantwoordelijkheid voor een aangenaam leer- en leefklimaat waarin kinderen gelukkig zijn, zich geborgen weten en zich thuis voelen.

Wij zorgen er voor dat zij uitgedaagd en bemoedigd worden om zich ten volle te ontwikkelen. Wij willen in onze scholen er zorg voor dragen dat de kinderen groeien in intellectuele en sociale vaardigheden, zodat zij kunnen groeien in relatiebekwaamheid, creativiteit, eerlijkheid en solidariteit.

Zo willen wij als katholieke scholen kinderen helpen in hun ontwikkeling tot volwassenheid zodat zij:

  • verantwoord kunnen omgaan met negatieve ervaringen;
  • zich kunnen inleven in gevoelens van anderen, als basis om tot een wereld te komen van gerechtigheid en solidariteit met elkaar, vooral met kansarmen en mensen die niet meetellen;
  • bekwaam zijn om na grondige informatie vanuit verantwoorde motieven in vrijheid te kiezen, te beslissen, te handelen in het licht van een wereld die Jezus ons voorleefde;
  • respectvol in dialoog kunnen treden en verantwoord kunnen samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing;
  • in onze samenleving gestalte durven en kunnen geven aan hun christelijke levensbeschouwing in verbondenheid met velen; dit houdt ook in dat er vorm en inhoud wordt gegeven aan de relatie school en plaatselijke kerkgemeenschap.